ثبت نام متخصصین و تکنسین ها

  • لطفاً گروه تخصص خود را معین و حداکثر دو تخصص را انتخاب نمایید.

  • گروه آسانسور وپله برقی

  • گروه پشتیبانی اداری ،مالی و حقوقی

  • گروه برق و تاسیسات ساختمان

  • گروه دربهای برقی واتومات